Báo chí

Báo tuổi trẻ

Cô gái phố núi với thương hiệu mật ong hoa cà phê

https://tuoitre.vn/co-gai-pho-nui-voi-thuong-hieu-mat-ong-hoa-ca-phe-20181112100458304.htm

BÁO GIA LAI

Hợp tác xã mật ong Phương Di gắn tem truy xuất trên mỗi sản phẩm

https://gialai.gov.vn/tin-tuc/gan-tem-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-yeu-cau-buc-thiet.63501.aspx

BÁO GIA LAI

Mật ong Phương Di từng bước ra biển lớn

https://gialai.gov.vn/lists/tintucsukien/detail.aspx?itemid=62641

Báo Gia Lai

https://baogialai.com.vn/channel/722/201909/hop-tac-xa-mat-ong-phuong-di-ia-grai-nuoi-ong-chuan-vietgap-5650591/

Giỏ hàng
Mật Ong Phương Di