Nuôi ong và khai thác mật theo tiêu chuẩn VietGAP

Sáng nay, HTX mật ong Phương Di và đông đảo các thành viên HTX đang phối hợp với cô ty TNHH tư vấn chứng nhận và công bố chất lượng Vitest thảo luận về phương pháp nuôi ong theo chuẩn VietGAP

HTX chúng tôi lấy chất lượng làm chuẩn, luôn mong muốn đưa ra thị trường dù ít nhưng chất lượng phải hàng đầu

Trong buổi thảo luận các xã viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về mô hình chăn nuôi áp dụng quy trình thực hiện VietGAP sau đó sẽ cấp chứng nhận cho từng học viên

Mô hình VietGAP bao gồm các hoạt động sau:

+ Cơ sở có cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất phù hợp

+ Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm

+ Bộ sổ tay hướng dẫn sản xuất, biểu mẫu ghi chép, quy trình theo dõi sản xuất theo

Mật Ong Phương Di